Hotelli Uninen logo

Rekisteriseloste

1 Matkustajarekisteriä koskeva rekisteriseloste

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 6 ja 7 §:n
mukaisesti.
Laatimispäivä: 01.10.2020

1. Rekisterinpitäjä

Majoituspalvelu Uninen Oy
Haruddintie 9, 07900 Loviisa
matti.rahkonen@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Rahkonen
Majoituspalvelu Uninen Oy
matti.rahkonen@gmail.com
Haruddintie 9, 07900 Loviisa

3. Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) mukainen matkustajarekisteri,
johon talletettavia matkustajienhenkilötietoja käsitellään lain vaatiman matkustajailmoituksen
tekemiseksi, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi sekä rikollisen toiminnan ennalta
estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen esimerkiksi kansallisen tilastoviranomaisen
tarkoituksiin.
Lain mukaan matkustajan henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakaspalvelu- ja
suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei matkustaja ole kieltänyt tällaista käsittelyä henkilötietolain 30 §:n
mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään ilmoitus
(matkustajailmoitus). Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen
matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja
yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen käyntiosoite. Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat
tiedot (matkustajatiedot):
• matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa
syntymäaika sekä kansalaisuus;

• matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset
henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
• matkustajan osoite;
• maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
• matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
• matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.

• Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaa-
ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.

Tietoja säilytetään yhden vuoden ajan rekisteriin kirjaamisesta ja tämän jälkeen matkustajatiedot
poistetaan. Alla mainitut matkustajatiedot voidaan kuitenkin siirtää saman rekisterinpitäjän
asiakasrekisteriin käsiteltäväksi siinä kerrottuja tarkoituksia varten:
• matkustajan nimi ja syntymäaika;
• kansalaisuus;
• matkustajan osoitetiedot; sekä
• vierailun ajankohta, kesto ja tarkoitus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään matkustajalta itseltään matkustajailmoituksessa. Tämän pois sulkematta
voidaan tietoja tallentaa tai päivittää vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan
rekisterinpitäjän rekisteristä lainmukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Matkustajarekisterin tietoja on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan luovutettava
säännönmukaisesti poliisille tai muulle viranomaiselle sikäli, kun laki näin edellyttää.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tämän
poissulkematta tietoja voidaan siirtää lain sallimissa tapauksissa

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Henkilötietoaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joiden
työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmissä tai vastaavissa digitaalisissa tallennusmuodoissa olevat tiedot suojataan
teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla rajaten pääsy vain sellaisille henkilöille, joiden
työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

10. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Matkustajalla on aina oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot osoittamalla
kirjallinen ja allekirjoituksella varustettu pyyntö kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Mikäli tiedoissa
havaitaan virheitä tai puutteita, voi matkustaja esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen
korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus ryhtyä oma-aloitteisesti
virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamiseen.

B. Kielto-oikeus
Lain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan
suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Kieltoasioissa rekisteröidyn tulee
olla yhteydessä suoraan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai postitse.


2 Asiakasrekisteriä koskeva seloste

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien mukaisesti.
Laatimispäivä: 01.10.2020

1. Rekisterinpitäjä

Majoituspalvelu Uninen Oy
Haruddintie 9, 07900 Loviisa
matti.rahkonen@gmail.com

AHoP Management Oy, HOTELLIN puolesta
Hirsalantie 11, 02420 Jorvas, Finland
ahop@ahopmanagement.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Rahkonen
Majoituspalvelu Uninen Oy
matti.rahkonen@gmail.com
Haruddintie 9, 07900 Loviisa

Jens Stenström
jens.stenstrom@ahopmanagement.com
AHoP Management Oy
Hirsalantie 11, 02420 Jorvas

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän tuottamien ja tarjoamien palveluiden
tarjoaminen ja kehittäminen sekä niiden laadun varmistaminen. Henkilötietoja käsitellään lisäksi
varausten, laskutuksen, perinnän, luotonvalvonnan asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin,
asiakaskyselyiden, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä olevaa tietoa voidaan käyttää myös tarjousten, kampanjoiden
ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle.
Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä muun kohdennetun markkinoinnin
yhteydessä.
Asiakasrekisteriin talletettuja, jäljempänä eriteltyjä tietoja voidaan käyttää henkilötietolainsäädännön
mukaisesti edellä mainitun lisäksi seuraavia tarkoituksia varten:
Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustaminen, toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen;

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen sekä rikollisen toiminnan ja
väärinkäytösten selvittäminen sekä ennalta ehkäiseminen;
Markkina- ja muut tutkimukset, tilastointi ja analysointi sekä muut perustellut käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin talletettavat tiedot voivat asiakas, sopimussuhde ja kohdekohtaisesti. Tiedot voivat
käsittää ainakin seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, yhteystiedot, sähköposti, syntymäaika ja
mahdollinen henkilötunnus, passin tai henkilökortin numero, kansalaisuus, vierailun ajankohta ja
kesto, sekä vierailun syy. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt johonkin rekisterinpitäjän tietoja
tallentavaan palveluun, tallentaa voidaan mm. asiakkaan mielenkiinnon kohteita sekä profilointitietoja.
Rekisterinpitäjän kohteiden yleisissä tiloissa voi olla käytössä tallentava kameravalvonta yleisen
turvallisuuden takaamiseksi ja vahinkojen estämiseksi. Kameravalvonnasta ilmoitetaan aina erikseen.
Mainituissa tapauksissa videotallenteita käytetään yksinomaan majoitustilojen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseen ja varmistamiseen sekä mahdollisten rikosten ja väärinkäytösten
selvittämiseen sekä ennaltaehkäisyyn. Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään kaksi (2)
viikkoa tallennuspäivästä lukien, pl. tilanteet, joissa säilyttäminen on perusteltua lainsäädännöstä tai
viranomaistutkinnasta johtuen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Tämän pois sulkematta voidaan tietoja tallentaa tai
päivittää vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä
lainmukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten
rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä muille
yhteistyökumppaneille. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomaisille laissa määritellyn mukaisesti.
Asiakastietoja voidaan lisäksi siirtää ja tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan
hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tämän
poissulkematta tietoja voidaan siirtää lain sallimissa tapauksissa

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Henkilötietoaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joiden
työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmissä tai vastaavissa digitaalisissa tallennusmuodoissa olevat tiedot suojataan
teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla rajaten pääsy vain sellaisille henkilöillä, joiden
työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

10. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot osoittamalla
kirjallinen ja allekirjoituksella varustettu pyyntö yllä mainittuun osoitteeseen. Mikäli tiedoissa
havaitaan virheitä tai puutteita, voi matkustaja esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen
korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus ryhtyä oma-aloitteisesti
virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamiseen.

B. Kielto-oikeus
Lain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan
suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Kieltoasioissa rekisteröidyn tulee
olla yhteydessä suoraan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai postitse.

Hotelli Uninen logo

Majoituspalvelu Uninen Oy

Hotelli Unisen siistit ja tilavat huoneet sopivat niin lyhyeen kuin pidempikestoiseenkin majoitukseen. Huoneemme ovat hyvin varusteltuja. Majoituskohteet sijaitsevat paikkakunnilla: Loviisa, Tampere, Kotka ja Äänekoski.

Hotel Uninen's clean and spacious rooms are suitable for both short and longer stays. Our rooms are well equipped. Accommodation is available in Loviisa, Tampere, Kotka and Äänekoski.
© 2024 Majoituspalvelu Uninen Oy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram